Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

Vad gör styrelsen

Årsmötet är det högsta beslutande organ i en samfällighet som också väljer styrelse.

Inom Sörgården har vi fem ordinarie styrelsemedlemmar enligt våra stadgar; ordförande, sekreterare, kassör, vatten-, och vägledamot samt två revisorer och två medlemmar som sköter valberedningen.

Styrelseordförande väljs för ett år i taget av årsstämman tillika revisorer och valberedning. Sekreterare, kassör samt vatten-, och vägledamot, väljs växelvis vart annat år av årsstämman, men bestäms inom styrelsen genom konstituerande möte, vem som gör vad.

Styrelsens främsta uppgift är att tillvarata samfällighetens gemensamma intressen vilket är vatten, vägar och våra gemensamma grönytor, vilket behandlas vid vår gemensamma årstämma (årsmöte). Styrelsen får i uppgift av årsstämman att undersöka möjligheten att sluta avtal med entreprenörer i olika sammanhang där vi inte själva inom föreningen kan lösa eventuella problem, ex.vis snöröjning på vintern, "blåsning" och renspolning av vårt gemensamma vattensystem.

Ibland kan det hända att någon enskild medlem behöver hjälp med något akut problem som behöver åtgärdas omgående, t.ex. förorenat vatten. Styrelsen försöker lösa enskilda medlemmars problem i möjligaste mån och inom rimlig tid.

 

Sidan är uppdaterad

2011-01-23

 

Har du synpunker på sidan eller vill bidra med något, kontakta sekreteraren