Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

Vad innebär det att vara med i en samfällighet

En samfällighet är en gemensam anläggning där flera "tomtägare" delar på t.ex. en vattenanläggning. Det är fastigheten som är medlem inte en enskild tomtägare.

Samfälligheten i Vätö-Sörgården förvaltar det vi har gemensamt; våra vägar, bommen, pumphuset, vatten i huvudledningen, grönområdena inom stamfastigheten och bryggorna vid våra två badsjöar. En styrelse utses av årsmötet som har det övergripande ansvaret för att gemensamhetsanläggningen sköts på ett korrekt sätt.

Du bidrar genom årsavgiften som årsstämman beslutar varje år till att våra gemensamma anläggningar ska fungera på ett tillfredställande sätt.

Det som inte heller är gemensamt är vattenledningen från huvudvattenledningen till ditt hus. Du har en skyldighet som medlem att se till att "din" vattenledning är tät och inte läcker vatten som kan tömma vårt gemensamma vattensystem.

I och med att du äger en fastighet i Sörgården är du automatiskt medlem i Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening och du har rätt och samtidigt en skyldighet att delta vid årsmötet då samfällighetens gemensamma beslut tas.

Läs mer under "vad gör styrelsen".

 

Sidan är uppdaterad

2018-07-01

 

Läs mer mer vad en samfällighet är, på Lantmäteriets hemsida