Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

Vad har hänt efter 1989

Beslut som tagits på årsstämman, utförda större insatser under våra gemensamma städdagar samt arbeten utförda under annan tid.

2018
Beslut på årsmötet att ny flotte skulle införskaffas till Svartträsket. Priset för flotten blev dubbelt så dyr som budgeterat. Styrelsen har därför beslutat att prioritera dricksvattenfrågan innan nya badflottar till våra sjöar köps in.

2017
Bysträskets badplats är iordninggjord med bl.a. mer sand och en sandlåda.
Nya vägskyltar uppsatta. Nya målstolpar på fotbollsplanen.

2016
Ny brygga i Svartträsket.
Bommen ska vara öppen dagtid på försök under sommarmånaderna.

2015
Ny brygga i Bysträsket.

2014
Brunnshål nr 2 är tryckt.

2013
Ett brunnshål är tryckt i augusti 2013 och förberedelse är gjord för tryck av brunnshål nr 2 av 3 under 2014 för att eliminera det dåliga trycket. Underhåll av pumphus och vattenledningar samt våra två bryggor och diverse slyrensning.

2012
Renovering av pumphuset samt våra bryggor. Det har uppstått en del vattenläckor som har åtgärdats. Dels av styrelsen, medlemmar samt externa entreprenörer. De kommer att följas upp under 2013 för att undersöka vad som orsakat dem förutom ett blixtnedslag 20 juli som orsakade läckor på delar av Svartträskvägens vattenledning som brändes sönder åt två håll.

2011
Blåsning av Svartträskvägens huvudvattenledning. En större insats är gjord på våra två vägar, kantskärning och grusning. Renovering av pumphusets tak. Officiella adresser införs. Flytt av brevlådorna enligt Postens anvisning. Renovering av Svartträskets brygga.

2010
Blåsning av Bysträskvägens huvudvattenledning. Vattenprov har tagits. Nytt tak över alla brevlådor.

2009
Renovering av vintertappställe invid 2:32, garantijobb. Isolering av huvudvattenledning som ligger synlig invid 2:32 samt utdikning.

2008
Fastställande av påminnelseavgift vid försenad inbetalning av årsavgift: 100 kr/utskick.

2007
Det åligger varje fastighetsägare att se till, att kranar, kopplingar och slangar till vattnet är i gott skick så de inte orsakar läckage varpå systemet blir tömt på vatten. Styrelsen kommer att göra en okulärbesiktning av ovanstående. Där det visar sig att någon del behöver bytas ut ombedes fastighetsägaren att göra detta! Gör inte fastighetsägaren det, kommer styrelsen att ombesörja det på fastighetsägarens bekostnad. Tryckning av "gamla" borrhålet gjort. Tre vintertappställen är renoverade.

2006
Markupplåtelseavtal för elledning i mark. Servitut till Vattenfall.

2005
Tryckning av vattenhål. Skylt sätts upp vid bommen.

2004
Hastigheten sänks till 20 km i timmen inom området. Bysträskets flytblock byts ut.

2003
Styrelsen fick i uppdrag att utreda att eventuellt borra nytt "vattenhål".

2002
Kranar vid transformatorhuset skall lagas ev. med avstängare.

2001
Inga beslut.

2000
Manuell vägbom sätts upp. Betalas via extra debitering. Vändplats för postbilen anläggs.
Underhåll av vattensystemet p.g.a. för hög vattenförbrukning. Renoveringen kommer att kosta mer än budgeterat, varför budget måste justeras. Stämman överlät till styrelsen att underöka och fatta beslut i frågan att sätta in karp i Bysträsket.

1999
Tomtägare 2:8 har fått sin vattenledning avgrävd. Åtgärdas under en av städdagarna. Vintervattentappkranar behöver åtgärdas! Pumpen i djuphålsbrunnen behöver ny kabel. Pumphusets elinstallation fyller inte säkerhetskraven. Föreningen tar in offerter för översyn av säkerhetskraven!

1998
Flödesmätare installeras i pumphuset.

1997
Offert på dränkbar pump tas in. Vattenmätare för inkommande vatten monteras i pumphuset för att minimera vattenläckor. Kontinuerlig uppföljning av vattenåtgången gör det möjligt att upptäcka dolda läckor. Ny ställning för anslagstavla och postlådor. Tre sandlådor köps in. Container hyrs för grovsopor.

1996
Åtta till tio tomter saknar avstängskranar vid huvudvattenledningen. I närheten av tomtgränsen ska varje tomtägare ha, av styrelsen godkänd avstängningskran som är väl synlig och lättåtkomlig.

1995
Skogsavverkning utförs av Marinen vid Svartträsket trots medlemmarnas protester. Det finns ingen lag som förbjuder skogsavverkning ända ner till sjön men man bör lämna 10-15 meter av skogen runt sjön enligt Skogsvårdslagen samt lämna 10% av skogen kvar. Vi slapp i alla fall stora timmerbilar på våra vägar då vi inte fått bidrag för att bygga dem.

1994
Rengöring av tanken. Vattenprov lämnas in till analys vid Smittskyddsinstitutet. Svaret blev att vårt vatten från såväl borrhålen och vattentanken var utan anmärkning utifrån bakteriologisk synpunkt.

1993
Avstängningskran vid tomtgräns ska anordnas av respektive tomtägare.

1992
Vattenfall utför mätarbyte. "Akta-skyltar" sätts upp. Blåsning av vattensystemet har utförts.

1991
Brevlådorna ska flyttas så att udda nr sitter på övre raden och jämna på den undre enligt meddelande från Posten.

1990

 

 

 

Sidan är uppdaterad

2018-10-23